Yargıtay’dan emsal tefeci kararı

Tefeciden para alan bir vatandaş, mağdur olduğunu öne sürerek mahkemenin yolunu tuttu. Mahkeme, tefecilik yaptığı öne sürülen bireye ceza yağdırdı. Kararı hem sanık, hem mağdur hem de Vergi Dairesi avukatı temyiz etti. Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, tefeciden para alanın mağdur olmayacağının altını çizdi. Kararda Türk Ceza Kanunu’nun 241. hususunda düzenlenen tefecilik cürmünün kanunun “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmının dokuzuncu kısmında düzenlendiği üzere kabahatin mağdurunun tüm toplum olduğu vurgulandı. Kararda şöyle denildi:

“Tefecilik bağlantısında faiz karşılığı ödünç para alan kişi, iradi olarak faiz bağlantısının tarafı olmakta olup gerçek manada kabahatin pasif failidir. Fakat kanun koyucu izlediği kabahat siyaseti gereği tefecilik fiilinin faal failinin kolay kolay tespitini sağlamak gayesiyle ödünç para alan kişiyi cezalandırmamıştır. Bu halde tefecilik fiilinin pasif faili pozisyonunda bulunan faiz karşılığı ödünç para alan kişinin kabahatin mağduru olarak kabulüne imkan yoktur.

Bu bireylerin fail hakkında şikayetçi olmaları halinde açılan bir kamu davasındaki pozisyonları ihbar eden niteliğindedir ve kabahatin direkt mağduru olmadıklarından davaya katılma hak ve yetkileri bulunmamaktadır. Bu nedenle sanık hakkında tefecilik hatasından açılan kamu davalarına Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 237. unsuruna nazaran hatadan direkt ziyan görmeyen müştekinin katılma hakkı olmadığı, bu prestijle kararı temyiz yetkisi bulunmadığından müştekinin temyiz talebinin reddi gerekmiştir.”

ZARAR KARŞILANSA DA EHEMMİYETİ YOK

Kararda tefecilik hatasında tefecilik yapan failden faiz, kurul yahut öbür isimler karşılığında ödünç para alan şahısların hatanın direkt mağduru olmadıkları lisana getirildi. Kararda, “Bu bireylerin maddi ziyanlarının göz önüne alınamayacağı açıktır. Gerçekten 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ‘Kesin hükümsüzlük’ başlıklı 27. hususu karşısında yasanın emredici normlarına karşıt olarak düzenlenen bir tefecilik mukavelesi nedeniyle, mukavele taraflarının direkt yahut dolaylı olarak tüzel muhafazadan yararlanmaları olanaksızdır.

Sonuç olarak tefecilik kabahatlerinden kurulan kararlarda Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 231. hususunun uygulanmasında, tıpkı Yasa’nın 231/6-c unsurundaki ‘Zararın giderilmesi’ şartının aranması olanaksızdır. Bu açıklamalar ışığında evrak çerçevesi, bilgi ve dokümanlara nazaran mahkemece sanığa kararın açıklanmasının geri bırakılmasını kabul edip etmediğinin sorulması sonrasında Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 231/5 ve 231/6-a-b husus ve bentleri çerçevesinde kıymetlendirme yapılması gerekirken ‘Karşı tarafın ziyanı tanzim edilmediğinden’ münasebeti ile sanık hakkında Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 231. hususunun uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi bozma nedenidir.

Sanık müdafiinin ve müşteki Hazine vekilinin temyiz itirazları bu prestijle yerinde görülmüş olduğundan, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. hususu de gözetilerek Ceza Muhakemeleri Yordamı Kanunu’nun 321. hususu uyarınca kararın bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir